معرفی مرکز طراحی بیوفرم

افراد حرفه‌ای و آگاه ارزش ویژه‌ی نام تجاری و برندینگ را پایه ضروری هر تجارتی عنوان می‌کنند. المانهای ارزشی ویژه‌ی هر برند تاثیرگذاری مثبتی بر دریافتهای حسی مصرف‌کننده و رفتارهای خرید متعاقب، برای آن برند را موجب میگردند. بنابراین، برای افزایش احتمال این ارتباطات مثبت و کنترل صحیح ارزش هر برند، شرکت‌ها باید استراتژی‌های برندینگ طراحی و توسعه دهند که رشد ارزش ویژه‌ی برند خود را افزایش دهند. در این زمینه، شناسایی عامل‌های سازنده ارزش ویژه‌ی هر برند نشان دهنده اولویت اصلی برای مدیران حرفه ای و سرمایه گذاران به منظور انجام پروسه های پویای بازاریابی هستند .

تجربه پروسه های متعدد برندینگ ثابت کرده عناصر آمیخته بازار- برند متغیرهای اصلی در ایجاد ارزش ویژه‌ی هر برند هستند به این ترتیب، یکی از چالش‌های عمده پیش‌رو در هر پروسه بازاریابی، تصمیم‌گیری درباره شیوه و سیاست کلی پروژه برندینگ بر مبنای اهداف سازمانی و توانایی های هر مجموعه خواهد بود. با توجه به پیچیدگی ها و زوایای مختلف موثر در هر پروسه جامع برندینگ معمولا پروسه های برندینگ به طور دایمی و به عنوان یک فرآیند ضروری در هر مجموعه موفق در حال اجرا بوده تا اهداف مختلف و متغییر هر مجموعه در طول زمان را پوشش دهند.

در این مجموعه کوشیده ایم تا با تکیه بر تجربیات متعدد و موفق در این زمینه کلیه ابزارها و ملزومات مورد نیاز هر مجموعه ای برای انجام یک پروسه به روز و منطبق با استانداردهای جهانی در قالبی منطبق با خواسته های بازار منطقه ایجاد نماییم تا پاسخ مناسبی به نیازهای این بخش از صنعت و تجارت فراهم کنیم.

خوشحال خواهیم شد تا در این راه به عنوان همراهی در کنار شما باشیم و بتوانیم خدماتی درخور ارایه نماییم.